Werkwijze en visie

In onze werkwijze en visie staan de deelnemers altijd centraal

Onze werkwijze en visie zijn transparant. We kijken gericht naar ieder individu om te bepalen welke methodiek het beste zou kunnen aansluiten bij de deelnemer. Huyze Abbeweer verleent zorg vanuit het WMO en Jeugdwet. Wij werken niet met een bepaalde levensbeschouwing of 1 specifieke methode.

We communiceren rustig en duidelijk en gebruiken verschillende methodieken zoals de methodische gespreksvoering en de piramide van Maslow.

Enkele voorbeelden van methodieken die we zouden kunnen gebruiken zijn:

'Geef me de 5' bij autisme

Door de 5 puzzelstukjes met 'wie, wat, waar, wanneer en hoe' steeds weer te benoemen proberen we meer duidelijkheid en voorspelbaarheid bij de deelnemer te creëren.

Motiverende gespreksvoering

In de eerste fase staat het ontwikkelen van de motivatie van de deelnemer om te veranderen centraal. Dit wordt gedaan met behulp van verschillende gesprekstechnieken. Er is in deze fase vooral aandacht voor het verkennen van de ambivalentie van de deelnemer (die aan de ene kant wel maar tegelijk ook níet wil veranderen) en het uitlokken van taal gericht op verandering bij de deelnemer.

Als de motivatie genoeg ontwikkeld is, gaan wij over naar de tweede fase. De tweede fase richt zich op het versterken van de betrokkenheid bij veranderingen en op het ontwikkelen van een plan om de verandering te realiseren. De deelnemer wordt door het stellen van vragen gestimuleerd zijn of haar eigen wensen en plannen te bedenken. Eén van de belangrijkste elementen is de coöperatieve aard van de relatie tussen ons en deelnemer.

De driehoek

De driehoek benadrukt het belang van een goede basis in de driehoek cliënt-ouders-zorgprofessional. Die is noodzakelijk om je kind of familielid aan professionals te kunnen toevertrouwen.

In dialoog

Het dialoogmodel is in het overleg met verwijzers en hulpvragers goed te gebruiken. Dit model hanteren we met name als meervoudige, complexe gezondheidsproblematiek speelt op biologisch/lichamelijk, psychologisch en sociaal niveau.

Huyze Abbeweer is continu bezig om de kennis, vaardigheden en competenties op peil te houden door middel van het volgen van scholing, cursussen en het lezen van vakbladen.

"Antoinette kijkt en denkt met je mee."

- Ouder van een deelnemer

Zorg is bij ons in goede handen

Bij Zorgboerderij Huyze Abbeweer observeren, verzorgen, begeleiden en stimuleren we deelnemers die tijdens de dagbesteding ondersteuning nodig hebben. De intensiviteit van begeleiden hangt sterk af van de zorgvorm(en) en de zorgvraag/zorgzwaarte van de deelnemer. 

Deelnemers mogen de volgende competenties van ons verwachten:

  • Professionele begeleiding van dezelfde begeleiders.
  • De kracht van het gewone leven staat centraal.
  • Veel persoonlijke aandacht om het thuisgevoel te bevorderen en bewaken.
  • Zorg kunnen dragen voor praktische hulp en ondersteuning bij dagelijkse bezigheden.
  • Oog voor afstand en nabijheid.
  • Stress hanteren.
  • Organiseren/helpen met indelen van vrije tijd en dagelijkse bezigheden.
  • Bewaken van samenlevingsregels en sociaal functioneren.
  • Flexibiliteit i.v.m. wisselende werktijden.
  • Ondersteunen bij het huishoudelijke taken, financiën en administratie.
Helpen op de boerderij Huyze Abbeweer 2
Dieren Huyze Abbeweer 2

Professionele zorg

Wanneer wij, als zorgboer en boerin van Zorgboerderij Huyze Abbeweer, zelf niet bekwaam en/of bevoegd bent zijn om de juiste behandeling te bieden die de deelnemer nodig heeft, dan schakelen we een externe professional in. Deze professionals zijn, naast bekwaam, ook bevoegd om de behandeling uit te voeren. De bevoegdheid hangt samen met opleiding.

Zodra er specifieke functie eisen nodig zijn voor de zorgverlening en/of behandeling (denk bv. aan verpleegkundige handelingen), dan is een aantoonbaar geldig diploma m.b.t. deze beroepsuitoefening een verplichting. Wij zullen om die reden nooit en te nimmer schromen om een externe professional in te schakelen. Deze professional zal dan ook deel gaan uitmaken van het professioneel netwerk van deze deelnemer.